يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/persiapan-wanita-sebelum-hari-pernikahan/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .