يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/jual-tablet-ailida-candy-murah-beli-2-bonus-1/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .