يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/jual-alat-pembesar-payudara-vakum-pembesar-susu/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .