يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://market-obat.com/alat-pembesar-penis-vakum-pembesar-alat-vital-pria/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .