يادښت بياورسيخول
 هماغه تېرمخ تاسو http://bp.biz.web.id/ ته لېږي.

 که چیري تاسو نه غواړي چې دا پاڼه وګوري نو بیرته شا پاڼې ته وګرځې .